Polityka jakości
System Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2015

System Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2015

POLITYKA JAKOŚCI

Górniczego Biura Projektów

PANGAZ Sp. z o.o.

 

 

Celem strategicznym GBP PANGAZ Sp. z o.o. jest osiągnięcie znaczącej pozycji na rynku projektowania w zakresie zagospodarowania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, gazociągów technologicznych i przesyłowych oraz  innych instalacji technicznych.

Wysoki standard naszych usług jest gwarancją długofalowego  rozwoju  firmy  a  najważniejszym kryterium  jest  zadowolenie  Klienta.

Jesteśmy przekonani, że podjęcie przez Prezesa Zarządu decyzji o wdrożeniu w Górniczym Biurze Projektów PANGAZ Sp. z o.o. Systemu Zarządzania Jakością opartego na wymogach międzynarodowej normy ISO 9001 : 2015 przyczynia się do ciągłej poprawy  jakości  wykonywanych  przez  nas  prac.

Spełniając wymagania powyższej normy zobowiązujemy się do:

  • Spełnienia wszelkich wymagań Klientów, oferując najwyższej jakości usługi
  • Konstruktywnej współpracy z klientami
  • Zapewnienia Klientom kompleksowej obsługi w ramach oferowanych usług
  • Przedstawiania wiarygodnych i rzetelnych ofert
  • Ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością
  • Doskonalenia działań i stałej poprawy w zakresie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
  • Zapewnienia bezpieczeństwa informacji w zakresie poufności
  • Stworzenia i utrzymania zespołu pracowników biura zdolnego do realizacji  specjalistycznych projektów.
  • Podnoszenia kwalifikacji Pracowników i ich satysfakcji z wykonywanej pracy

Zarząd Górnicze Biuro Projektów PANGAZ Sp. z o.o. dokonując okresowych przeglądów funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością weryfikuje politykę jakości przystosowując ją do zmieniających się warunków.

Polityka Systemu Zarządzania Jakością  jest zobowiązaniem wszystkich Pracowników.

Zadaniem Zarządu Spółki jest zapewnienie niezbędnych środków i zasobów do wdrożenia i stosowania niniejszej Polityki.

Nasi Klienci

ZGOK
URBIS
Gaz System
Polska Spółka Gazownictwa
Tauron Ciepło
Tauron
RS Energy
PGNiG Technologie
PGNiG