PANGAZ - Górnicze Biuro Projektów /

Nasza firma oferuje kompleksowe usługi projektowe i wykonawcze z zakresu gazownictwa i górnictwa naftowego:

Ogólnie:

 • Prace studialne, koncepcyjne i programowo - przestrzenne
 • Projekty podstawowe i projekty techniczne
 • Projekty budowlane wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami
 • Analizy techniczne i ekonomiczne
 • Prowadzenie nadzorów inwestorskich
 • Konsultacje i doradztwo techniczne

W szczególności:

 • kopalnie gazu ziemnego
 • kopalnie ropy naftowej
 • tłocznie gazu ziemnego
 • stacje redukcyjne i rozdzielnie gazu
 • gazociągi przesyłowe
 • wysokoprężne i średnioprężne sieci gazowe
 • kotłownie gazowe i olejowe
 • kotłownie węglowe
 • stacje paliw
 • zaplecza warsztatowo - magazynowe
 • oczyszczalnie ścieków gospodarczo - bytowych i przemysłowych oraz kanalizacje
 • wysypiska odpadów stałych
 • ujęcia i uzdatnianie wody
 • osadniki i zbiorniki wodne
 • operaty wodno-prawne
 • analizy zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego
 • analizy hałasu
 • prac projektowych na terenach szkód górniczych
 • modernizacji istniejących obiektów gospodarki wodno-ściekowej
 • projekty techniczne masztów eksploatacyjnych dla kopalni ropy naftowej (stacjonarnych i przewoźnych)
 • dokumentacje głowic i więźb rurowych dla odwiertów gazowych i ropnych